Leksikon

0
526

Akciza – posebni porez na neke proizvode (alkohol, cigarete) u proizvodnji, veleprodaji i maloprodaji.

Akumilirana deprecijacija – konto koji pokazuje ukupni iznos deprecijacije neke imovine do dana obračuna. Taj se iznos oduzima od nabavne cijene te imovine; razlika je njena knjigovodstvena vrijednost.

Amortizacija – proces smanjenja nabavne cijene nematerijalne imovine.

Amortizacijski iznos – trošak nekog sredstva ili drugi iznos koji zamjenjuje trošak u financijskim izvještajima, umanjen za njegov ostatak vrijednosti.

Amortizirani iznos financijskog sredstva ili financijske obveze – je iznos po kojem je financijsko sredstvo ili financijska obveza utvrđena na početku priznanja minus otplate glavnice, plus ili minus kumulativna amortizacija razlike između tog početnog iznosa i iznosa dospijeća te minus otpis (izravno ili putem upotrebe računa nadoknade) radi umanjenja vrijednosti ili nenaplaćenog iznosa.

Anuitet – niz jednakih iznosa plaćanja u pravilnim vremenskim razmacima.

Anuitetna metoda deprecijacije – metoda po kojoj se deprecijacija povećava svake naredne godine. Naziv potječe otuda što se kod anuiteta (koji se sastoji od glavnice i kamata) otplata glavnice (što je analogno deprecijaciji) povećava svake godine.

Aprecijacija – povećanje vrijednosti imovine uzrokovano povećanjem cijena na tržištu, za razliku od porasta (povećanja vrijednosti kao posljedice prirodnog rasta). Aprecijacija se ne knjiži u financijskom računovodstvu.

Arbitraža – kupovina vrijednosnica ili robe na jednom tržištu i njihova istovremena prodaja u neizmijenjenom ili gotovo neizmijenjenom obliku, na drugom tržištu s ciljem zarade na razlici u cijeni.

Asignacija – prijenos vlasništva neke imovine (obično potraživanja od kupaca) na drugu osobu, za razliku od hipoteke kod koje pravna osoba – dajući tu imovinu samo kao zalog – zadržava vlasništvo nad potraživanjima od kupaca.

Atest – dokument koji nastaje kao rezultat utvrđivanja tehnoloških karakteristika određene robe. Ovaj dokument jeste izjava da roba ima ona tehnološka i druga svojstva koja kupci očekuju ili su predviđena odgovarajućim standardima.

Autorizirana količina dionica – ukupni broj dionica za koji dioničko društvo ima ovlaštenje za izdavanje. Ukupni broj emitiranih dionica obično je manji.

Autorsko pravo – ekskluzivno pravo autora na korištenje vlastite knjige, kazališnog komada, članka ili nekog drugog rada, a koje država garantira njemu i njegovim nasljednicima do 50 godina nakon autorove smrti.

Avansi od kupaca – jedan od konta obaveza koji pokazuje iznos koji su kupci uplatili za robu ili usluge prije njihove isporuke.


Bankarska garancija – ugovor kojim se banka obavezuje da će primaocu garancije isplatiti određenu sumu novca ukoliko određenotreće lice (originalni dužnik) ne ispuni svoje obaveze o roku dospjelosti.
Bankrot – pravna osoba za koju je sud izjavio da su joj obveze veće nego imovina. (Višak obveza sam po sebi ne znači da je pravna osoba u stečaju, nego samo u gubitku iznad visine glavnice.

Big bath – izraz za knjiženje neuobičajeno velikih troškova ili gubitaka u nekom obračunskom razdoblju kroz otpis ili smanjenje vrijednosti imovine. Nova poslovodstva ponekad tvrde da su taj potez napravili kako bi smanjili troškove u budućnosti.

Bilanca – financijski izvještaj o imovini, obvezama i glavnici pravne osobe određenog datuma. Imovina se ispisuje na lijevoj, a obveze i glavnica na desnoj strani.

Blagajna – novac, obično za sitne troškove, kojemu je utvrđen maksimalni iznos. Sastoji se od gotovog novca i različitih potvrda ili faktura na male iznose.


Imovina – stvar koja ima poznatu nabavnu cijenu, a posjeduje ju ili koristi pravna osoba.

Implicitna cijena koštanja – cijena koštanja koja, iako stvarna, nije uknjižena.

Indirektna cijena koštanja – cijena koštanja koja se ne može vezati za samo jedno mjesto troška. U obračunavanju pune cijene koštanja svakom se mjestu troška dodjeljuje razuman dio. Primjer je cijena pogonske režije.

Inkrementalna kamatna stopa zaduživanja/najmoprimca – kamatna stopa koju bi najmoprimac morao platiti za sličan najam ili ako se to ne može odrediti, stopa koju bi na početku najma uz slični uvjet i sa sličnom sigurnošću nužno platio da bi se kupilo to sredstvo.

Inozemna djelatnost – povezano društvo, ovisno društvo ili poslovnica, zajednički pothvat izvještajnog trgovačkog društva čije su aktivnosti osnovane ili se njima upravlja u drugoj zemlji, a ne u zemlji izvještajnog trgovačkog društva.


Kapitalni najam – stvar (npr. neki stroj) koju pravna osoba koristi temeljem ugovora o najmu koji se proteže na gotovo cijeli njezin vijek trajanja. Kapitalni najam je dakle imovina.

Knjigovodstveni iznos – iznos s kojim je neko sredstvo iskazano u bilanci. To je iznos kad se od nabavne vrijednosti oduzme ispravak vrijednosti.

Knjiženje – proces prenošenja podataka iz Dnevnika u Glavnu knjigu.

Koeficijent obrtanja imovine – omjer između prihoda iz prodaje i ukupne imovine.

Konglomerat – pravna osoba koja se bavi različitim, međusobno nepovezanim djelatnostima.

Konsignacija – roba koju drži trgovac na malo, ali je u vlasništvu proizvođača ili veletrgovca. Osoba koja drži robu je konsignator, a vlasnik robe je konsignat.

Konsolidirani financijski izvještaji – financijski izvještaji grupe prezentirani kao da su od jednog društva. Osim toga, važno je razlikovati zbrojne financijske izvještaje i konsolidirane fin. izvještaje.

Kontni plan – popis konta s nazivima i brojčanim oznakama koje se koriste u nekom računovodstvenom sustavu.

Konto – kartica u koju se bilježe promjene svake stavke bilance ili izvještaja o dobiti.


Nabavna (proizvodna) cijena prodane robe – cijena robe koja prodajom stvara prihod iz prodaje. Za trgovačku robu često se koristi termin nabavna cijena prodane robe.

Najam – sporazum na temelju kojeg najmodavac prenosi na najmoprimca, kao zamjenu za najamninu, pravo na korištenje nekog sredstva za dogovoreno razdoblje.

Nastanak događaja – učinci transakcija i ostalih događaja priznaju se kada nastanu (a ne kada se primi ili isplati novac ili njegov ekvivalent), i bilježe se u računovodstvenim evidencijama i uključuju u financijske izvještaje razdoblja na koja se odnose. Ranije se ovaj pojam najčešće nazivao “fakturirana realizacija”. Financijski izvještaji sastavljeni na temelju računovodstvenog načela nastanka događaja informiraju korisnike ne samo o prošlim transakcijama, koji sadrže isplatu i primitak novca, već također i obveze da se isplati novac u budućnosti i o resursima koji predstavljaju novac koji će primiti u budućnosti. Stoga ti izvještaji pružaju takvu vrstu informacija o prošlim transakcijama i drugim događajima koji je najsvrshovitiji za korisnike pri donošenju ekonomskih odluka.

Negativni goodwill – preostali višak stjecateljevog udjela u fer vrijednostima stečene prepoznatljive imovine i obveza iznad troškova stjecanja na datum transakcije.


Patent – ekskluzivno pravo izumitelja da proizvodi i prodaje svoj izum u razdoblju od 17 godina. Ako je pravna osoba kupila patent, to je njezina imovina.

Ponderirani prosječni broj redovnih glavnih dionica – broj redovnih dionica koje su neisplaćene na početku razdoblja, usklađene brojem redovnih poništenih dionica, ponovno kupljenih ili emitiranih tijekom razdoblja pomnožene s ponderiranim vremenskim faktorom.

Porezni rashod (porez na dobit) – zbrojni iznos koji je uključen pri određivanju neto dobiti ili gubitka razdoblja koje se odnosi na tekuće razdoblje i odgođeni porez. Porezni rashod (porez na dobit) obuhvaća tekući porezni rashod (tekući porez na dobit) i odgođeni rashod (odgođeni porez na dobit).

Poslovni ciklus – prosječno vrijeme između nabave materijala kojim se ulazi u proces i realizacija novca ili instrumenta koji se brzo može konvertirati u novac.

Poslovni dio poduzeća (segment ) – dio poduzeća koji se može razlikovati, a koji je angažiran u pružanju pojedinog proizvoda ili usluga ili skupine proizvoda ili usluga koje podliježu rizicima i prihodima koji se razlikuju od drugih poslovnih dijelova.

Poslovni najam – najam koji nije financijski najam.


Tantijema – plaćanje za korištenje autorskog prava ili patenta. Plaćanje za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara. Iznos se računa kao postotak od prodaje ili, u slučaju prirodnih dobara, po proizvedenoj jedinici.

Tečaj – tečaj (odnos) razmjene dvije valute.

Tečajna razlika – razlika koja proizilazi iz izvješćivanja istog broja jedinica strane valute u izvještajnoj valuti po različitim tečajevima.

Temeljne pogreške – pogreške otkrivene u tekućem razdoblju koje su takvog značenja da se financijski izvještaji jednog ili više prethodnih razdoblja ne mogu više smatrati pouzdanim na datum njihovog izdavanja.

Temeljnica – računovodstveni zapis neke transakcije.

Trajni kapital – zbroj glavnice i dugoročnih obaveza.

Transakcija – poslovni događaj uknjižen u poslovne knjige. Uvijek mijenja dva konta bilance.

Trošak – smanjenje glavnice nastalo poslovanjem tijekom obračunskog razdoblja, tj. korištenjem i trošenjem različitih izvora u obračunskom razdoblju.

Trošak zaliha – svi troškovi kupnje, troškovi konverzije i drugi troškovi koji su nastali u dovođenju zaliha na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje.

Tržišna vrijednost – iznos za koji se neki proizvod ili usluga mogu prodati na tržištu.

Tržišni vrijednosni papiri – utrživi vrijednosni papiri koji su stečeni i koji se drže s namjerom njihove ponovne kratkoročne prodaje.

nekretnine_mostar

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here